Thời gian qua, việc lấy mẫu thực tế để phân tích đã cho thấy, nhiều nhà máy xử lý rác thải ở Việt Nam có hàm lượng dioxin trong khí thải và nước thải vượt nhiều lần cho phép gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Bộ Tài nguyên – Môi trường đã lựa chọn 2 lò đốt rác ở miền Bắc để lấy mẫu và phân tích hàm lượng dioxin/furan trong mẫu khí thải lò đốt.

Kết quả cho thấy, hàm lượng dioxin và các hợp chất tương tự dioxin (viết tắt là DRCs) cao gấp nhiều lần mức cho phép, thậm chí có nơi cao gấp 5.000 lần. Bên cạnh đó, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc phòng) cũng lấy mẫu ở một số lò đốt, cơ sở xử lí rác thải tại Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hoá và TP Hồ Chí Minh để phân tích hàm lượng dioxin dựa trên 29 chỉ tiêu.

Kết quả, có 7/18 mẫu khí thải có hàm lượng TEQ (giá trị trung bình) cao vượt ngưỡng, trong đó nhiều mẫu cao hơn giới hạn tối đa cho phép hàng nghìn lần. Riêng ở TP Hồ Chí Minh, trong số 5 mẫu lấy từ 2 trạm xử lý chất thải nguy hại và 1 công ty môi trường thì có 3 mẫu vượt mức, trong đó 1 mẫu vượt tới 5.000 lần. Theo Tổng cục Môi trường, phần lớn các lò đốt hiện nay đều sử dụng công nghệ lạc hậu dẫn đến việc xả thải dioxin ra môi trường. Với sự hỗ trợ của Nhật Bản, Tổng cục Môi trường đang tiến hành xây dựng lại quy chuẩn lò đốt công nghiệp mới thay thế QCVN 30:2012/BTNMT để vừa đảm bảo môi trường, vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam.

K. Vy