Nhằm mục tiêu ổn định quy mô dân số, duy trì mức sinh thay thế, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017.

Năm nay, Hà Nội đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2016.
Theo đó, Hà Nội đặt chỉ tiêu giảm tỷ suất sinh thô 0,1%o so với năm 2016; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1% so với năm 2016; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh (% số bà mẹ mang thai): 73%; Tỷ số giới tính khi sinh: 114 trẻ trai/100 trẻ gái… UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các  quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch về dân số chậm nhất trong tháng 1. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý các vi phạm cũng như phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp Đảng viên cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số theo quy định, nhằm tăng cường giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân. Kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế theo phân cấp, kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở y tế về không lựa chọn giới tính thai nhi, các nhà sách về cung cấp các ấn phẩm lựa chọn giới tính thai nhi.
NY