Mô hình này đến nay đã có 100% làng đồng bào dân tộc của tỉnh triển khai thực hiện, góp phần giảm mức sinh từ trên 30% (năm 2004) xuống còn dưới 20% (năm 2012), cải thiện được sức khỏe của chị em nữ, nâng cao dân trí, hạn chế dần những tập tục lạc hậu để xây dựng thôn, làng ngày càng no đủ, phát triển

N.H.Khôi