Cụ thể, các địa phương đã thực hiện cấp lần đầu gần 4 triệu giấy chứng nhận mới; tỷ lệ phản ánh có "bôi trơn" khi làm sổ đỏ giảm từ 44% năm 2015 xuống còn 17% năm 2017; nguồn thu từ đất tăng từ 84 nghìn tỷ đồng lên 104 nghìn tỷ năm 2017; chủ động trong thu gom xử lý nước thải để khắc phục nguy cơ ô nhiễm các sông Cầu, Nhuệ - Đáy…

Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các địa phương trong những năm tới, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng, vận hành thử Hệ thống chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ với các sở Tài nguyên và Môi trường; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với các sở. 

Bộ đã tiếp nhận, tổng hợp các vấn đề vướng mắc thuộc cơ chế chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường của các địa phương; chia sẻ thông tin chỉ đạo điều hành, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành.

Hải Châu