Khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ nhân rộng Chương trình Nước sạnh và Vệ sinh Môi trường với mục tiêu tăng cường cung cấp nước sạch cho 255.000 hộ gia đình, cải thiện vệ sinh môi trường và cấp nước cho 2.720 trường học, trạm xá tại 21 tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Công cụ tài chính sáng tạo của WB với tên gọi “Giải ngân dựa trên kết quả” gắn trực tiếp việc giải ngân với kết quả có thể xác minh được. Đây là chương trình giải ngân dựa trên kết quả thứ ba do WB tài trợ tại Việt Nam.

H.Chi