Tỉnh cũng đã xây dựng 80 công trình nước sinh hoạt tập trung, với kinh phí 35.049 triệu đồng. Trong giai đoạn từ năm 2011-2012, bà con được đầu tư xây dựng 22 công trình nước tự chảy phục vụ cho 22 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số với 2.520 hộ được hưởng lợi; 5 công trình giếng nước phục vụ cho 25 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.612 hộ, mua các dụng cụ chứa đựng nước như: bồn chứa nước, đường ống dẫn nước với tổng kinh phí thực hiện 20.630 triệu đồng.

Và năm 2014, đồng bào DTTS của tỉnh được hỗ trợ nước sinh hoạt với mục tiêu hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 5.681 hộ và đầu tư xây dựng 9 công trình phục vụ cho khoản 558 hộ hưởng lợi.

N.H.Khôi