UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo 138 thành phố và UBND các huyện, quận, thị xã tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26-5-2017 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, tem giấy”; sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện, phân tích nguyên nhân tồn tại, đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục. 

Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của các cơ quan báo, đài thành phố; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm nói chung, về hậu quả, tác hại của việc sử dụng chất kích thích, gây nghiện nói riêng; tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán và tổ chức sử dụng “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy”. 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí N2O trên địa bàn thành.

Nhật Uyên