Dự án Xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương, trị giá 385 triệu USD thực hiện theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả, sẽ hỗ trợ cải tạo đường giao thông nông thôn, giúp giảm chi phí đi lại tại các tỉnh trong dự án, đem lại lợi ích cho trên 2,5 triệu người và 800 cộng đồng hiện vẫn bị chia cắt. 

Dự án sẽ hỗ trợ thực hiện một phần Chiến lược Quốc gia phát triển giao thông nông thôn, với khoản vốn 135 triệu USD sẽ giúp cải tạo 676km đường giao thông và duy tu 48.578km đường nông thôn khác tại 14 tỉnh mục tiêu. 

Trong hợp phần xây dựng cầu dân sinh, dự án cũng cung cấp 245,5 triệu USD cho công tác xây mới và xây dựng lại 2,174 cầu dân sinh kết nối các cộng đồng khó khăn và chưa được kết nối với mạng lưới giao thông tại 50 tỉnh trong cả nước. 

Dự án cũng sẽ cải thiện vệ sinh cho khoảng 120.000 người tại 4 thị trấn và 33 làng, đồng thời xây dựng một hệ thống cảnh báo lũ lụt sớm và ứng phó khẩn cấp cũng như một cơ chế quản lý lưu vực sông.

Khoản vốn 150 triệu USD này do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển, nhánh cho vay các nước thu nhập trung bình của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho vay.                                       

L.Hiệp