Theo đó, từ ngày 1-1-2017, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng từ 180.000- 250.000 đồng/tháng so với năm 2016. Cụ thể: Vùng 1: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng); vùng 2: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng); vùng 3: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng); vùng 4: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng).

Cũng từ ngày 1-1 đến ngày 30-6-2017, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở cấp tỉnh, ở cấp huyện, ở cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang sẽ ở mức 1.210.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1-7-2017 trở đi, mức lương cơ sở này sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, lên 1.300.000 đồng/tháng. Năm 2017 cũng sẽ áp dụng mức lương tối thiểu đối với người giúp việc gia đình căn cứ trên khoản 1 điều 15 của Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình thì mức lương tối thiểu đối với người giúp việc gia đình sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Năm 2017 cũng sẽ áp dụng lương tối thiểu ngành dựa trên khoản 3 điều 90 của Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành sẽ được xác định thông qua thương lượng tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành và mức lương này cũng sẽ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

P.H.