EVNCPC đang khẩn trương khắc phục sự cố cung cấp điện do ảnh hưởng của Bão số 5 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến 10h00 ngày 18/9/2020, EVNCPC đã khắc phục 37 vụ sự cố trên lưới điện trung áp, khôi phục sự cố 928 trạm biến áp bị mất điện. Như lưới điện 110kV do EVNCPC chỉ xảy ra sự cố tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Về lưới điện trung áp, tổng số vụ sự cố lũy kế toàn EVNCPC do ảnh hưởng của bão là 198 vụ. Trong đó đã khôi phục 37 vụ, 161 vụ chưa khôi phục. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 4.224 trạm. Trong đó đã khôi phục 928 trạm, 3.296 trạm chưa khôi phục.


Bão số 5 đã gây thiệt hại nhiều nơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt nặng nề nhất tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Tại tỉnh Quảng Bình, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 26 vụ. Trong đó: đã khôi phục 19 vụ, 07 vụ chưa khôi phục. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 870 trạm. Trong đó đã khôi phục 70 trạm, 800 trạm chưa khôi phục. Các khu vực còn lại, dự kiến khôi phục phụ tải trong chiều ngày 18/9/2020. Tại tỉnh Quảng Trị, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 38 vụ. 

Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 141 trạm, đã khôi phục xong. Tuy nhiên, 50% địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn còn mất điện.  Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 74 vụ. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 2.100 trạm. 50% địa bàn tỉnh TT-Huế vẫn còn mất điện.

Đến chiều ngày 18/9/2020, EVNCPC đã khắc phục 37 vụ sự cố trên lưới điện trung áp, khôi phục sự cố hơn 928 trạm biến áp bị mất điện.

Tại thành phố Đà Nẵng, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 26 vụ. Trong đó đã khôi phục 10 vụ, 16 vụ chưa khôi phục. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 690 trạm. Trong đó đã khôi phục 311 trạm, 379 trạm chưa khôi phục. Dự kiến 17h00 cùng ngày sẽ khôi phục toàn bộ các khu vực còn mất điện. Tại tỉnh Quảng Nam, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 31 vụ. Trong đó đã khôi phục 06 vụ, 25 vụ chưa khôi phục. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 1.301 trạm. 

Trong đó đã khôi phục 95 trạm, 1.206 trạm chưa khôi phục. Dự kiến 12h00 cùng ngày sẽ khôi phục toàn bộ các khu vực còn mất điện. Tại tỉnh Kon Tum, tổng số vụ sự cố lũy kế do ảnh hưởng của bão là 03 vụ. Trong đó đã khôi phục 02 vụ, 01 vụ chưa khôi phục. Lũy kế tổng số TBA bị mất điện là 690 trạm. Trong đó đã khôi phục 311 trạm, 379 trạm chưa khôi phục.

EVNCPC đang theo dõi, chỉ đạo các Đơn vị khẩn trương xử lý khắc phục ảnh hưởng bão, khôi phục cấp điện cho khách hàng đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất.


Hoài Thu