Thực hiện Quyết định số 1880-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, tỉnh Quảng Bình đã huy động cả hệ thống chính trị từ cơ sở đến cấp tỉnh tiến hành rà soát, lên danh sách, xác định đối tượng bị thiệt hại để chi trả một cách công khai, minh bạch. 

Theo đó, huyện Lệ Thủy cấp tạm ứng 104,600 tỷ đồng, huyện Quảng Ninh 116,550 tỷ đồng, thành phố Đồng Hới 141,650 tỷ đồng, huyện Bố Trạch 299,320 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn 207,630 tỷ đồng và huyện Quảng Trạch 230,250 tỷ đồng. Được biết, bước đầu tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc thẩm định và có quyết định phê duyệt đối tượng và kinh phí bồi thường cho 7 xã, phường trên địa bàn.

Sông Lam