Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định này. Cụ thể, mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ: a) Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; b) Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác. Thời gian hỗ trợ: 10 năm tham gia BHXH tự nguyện cho mỗi người.

P.H.