Theo tình hình thực tế, dự kiến từ nay đến hết năm 2018, số hộ nghèo ở Quảng Trị sẽ còn giảm xuống còn 9,77%, tương ứng với 16.601 hộ.

Đạt được kết quả này, các cấp, ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế; triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về hỗ trợ giảm nghèo cũng như đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt; tạo mọi điều kiện thuân lợi để người nghèo tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản.

Thanh Bình