Cụ thể, trong tháng 1-2018, Thanh tra TP sẽ tiến hành thanh tra 284 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm thời gian từ 7-35 tháng với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Trong số những doanh nghiệp trên có cả những nơi đã bị Bảo hiểm xã hội thanh tra trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chây ỳ chưa nộp số tiền nợ theo quy định.

Trường hợp những đơn vị sau khi nhận được kế hoạch thanh tra mà tự động nộp hết số tiền nợ, được Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội xác nhận, sẽ được dừng thanh tra.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đến hết tháng 11-2017, toàn TP có số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 2.851,3 tỷ đồng, chiếm 8,47% kế hoạch thu. Hà Nội được biết đến là địa phương có số nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cao nhất cả nước. Số tiền nợ bảo hiểm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của 758.873 người lao động.

CL