UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc TP Hà Nội. 

Theo đó, tiếp tục rà soát, cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. UBND TP cho biết, một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. TP yêu cầu các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực có khả năng xã hội hóa cao cần tập trung chuyển sang cơ chế tự chủ hoặc chuyển sang công ty cổ phần. 

Cụ thể, ở lĩnh vực giáo dục, TP sẽ sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học một cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế; Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non. Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hoá cao. 

Trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, cần nghiên cứu sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng hoạt động không hiệu quả; hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng. Ở lĩnh vực y tế, Hà Nội sẽ sắp xếp lại các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn thành đơn vị kiểm soát dược phẩm, thực phẩm; sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp thành phố thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép.

Hà Nội cũng sẽ thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. 

Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội sẽ được tổ chức lại

Ở lĩnh vực thông tin và truyền thông, thành phố đẩy mạnh thực hiện việc sắp xếp các cơ quan báo chí theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP Hà Nội đến năm 2025 đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua. Lĩnh vực NN&PTNT, thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông,... cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước ở các đơn vị này về phòng kinh tế cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và Bộ Nội vụ.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, sẽ hoàn thành sắp xếp 5 Công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố thành 4 Công ty và phân chia lại địa bàn quản lý theo Thông báo số 822-TB/TU ngày 14/7/2017; Tổ chức lại Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; Thực hiện các bước cổ phần hóa doanh nghiệp theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc thành phố.NY