Đối tượng dự thảo hướng đến bao gồm: Cán bộ có độ tuổi từ 55 trở lên đối với nam, từ 50 tuổi trở lên đối với nữ, đang giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó của Thành ủy, HĐND, UBND; Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp TP thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; 

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Theo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cán bộ xin nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại Nghị định số 46/CP. Ngoài ra, những lãnh đạo xin nghỉ trước tuổi còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ. 

Các chức danh khác nhau có mức hỗ trợ khác nhau, cao nhất có thể đến 200 triệu đồng đối với cán bộ có mức phụ cấp 1,05. Mức thấp nhất là 100 triệu đồng. 

Việc xây dựng dự thảo được tiến hành sau khi có sự nhất trí của các cơ quan có liên quan (Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Pháp chế HĐND TP, Bảo hiểm xã hội TP, Sở Tài chính, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp) và ý kiến 334 trường hợp mà dự thảo hướng đến. 

Nghị quyết này sau khi được thông qua sẽ là căn cứ để triển khai chế độ, chính sách động viên công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý lớn tuổi thôi việc để nhường vị trí cho cán bộ trẻ nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ của Thành ủy Đà Nẵng nhằm bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức. 

Qua đó, góp phần giải quyết sự hụt hẫng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong những năm tới. Nghị quyết trên cũng là động lực để sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

Thân Lai