Trung ương Hội nghề cá Việt Nam vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc khắc phục hậu quả do Formosa gây ra.

Theo đó, Hội nghề cá Việt Nam cho rằng, việc các bộ công bố vùng biển tầng đáy chưa an toàn còn chung chung và mâu thuẫn, dẫn tới khó khăn trong việc thực hiện, Hội đề nghị xây dựng và công bố bản đồ vùng biển cấm khai thác cá tầng đáy tại 4 tỉnh miền Trung.

Bản đồ cần xác định rõ diện tích vùng biển, vĩ độ, kinh độ đường biên của vùng biển không an toàn để ngư dân khai thác cá tầng đáy có thể nhận biết.

Đồng thời, Bộ NN&PTNT cần có biện pháp kiểm soát các tàu đánh cá của 4 tỉnh miền Trung và các tỉnh khác vào vùng biển cấp để đánh bắt thủy sản tầng đáy, theo dõi tàu về bờ bán cá tại cảng nào trên lãnh thổ Việt Nam để ngăn chặn.

Ngoài ra, cần giao nhiệm vụ kiểm tra chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản 4 tỉnh miền Trung cho

Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản và các cơ quan ngành dọc của Cục tại địa phương. Còn giao cho Cục ATTP, Bộ Y tế là trái với quy định hiện hành.    

NY