Việc đổi mới, hợp tác này nhằm triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách đổi mới mạnh mẽ các thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố và hệ thống thông tin của VNPOST (riêng lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp thực hiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia).

 Sở KH&ĐT Đà Nẵng hợp tác với Bưu điện Đà Nẵng ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích miễn phí cho người dân. 

Qua đó, sẽ cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp (khách hàng) theo trình tự: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ khách hàng, tại hệ thống điểm giao dịch, thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có)... Thay mặt khách hàng nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành chính và phát trả đến địa chỉ khách hàng (tại TP Đà Nẵng và Liên tỉnh). Thu hộ tiền phí/lệ phí liên quan đến hồ sơ (nếu có)… Các dịch vụ trên được áp dụng giá cước gồm: Cước chuyển phát + Cước thu hộ phí/lệ phí hồ sơ (nếu có).

 Dịch vụ bưu chính công ích miễn phí cho người dân sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng. 

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích miễn phí cho người dân sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng. Giảm áp lực cho cán bộ công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở. Và doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi từ việc tiện ích, thuận lợi nhất trong tiếp cận các thủ tục hành chính của từng Sở, ngành.


Hoài Thu