Cụ thể, theo Bộ Tài chính, căn cứ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn tại điều 8, điều 10 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, thì các bộ, ngành phải tự ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của bộ, ngành mình. 

Bởi vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho các trường cao đẳng theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước. 

Được biết, đến nay, trong khi nhiều bộ, ngành địa phương đã thực hiện quy định thì vẫn có nhiều đơn vị chưa ban hành được các tiêu chuẩn, định mức trong sử dụng tài sản công nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

H.A.