Qua hai năm qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hải Phòng, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ. 

Đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những giá trị to lớn của di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, xây dựng niềm tin của nhân dân.
Các tập thể và cá nhân được biểu dương tại hội nghị.

Nhân dịp này, Thành ủy Hải Phòng phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt hai 2018 – 2020.

Văn Thịnh