Theo thống kê, lao động phi chính thức tại Việt Nam chiếm tỷ lệ cao với 18 triệu người, chiếm 57,2% trong tổng số lao động (không bao gồm lao động trong khu vực hộ nông nghiệp).

Trên thực tế, lao động di cư có nhiều đóng góp trong quà trình phát triển kinh tế - xã hội, việc làm ở khu vự phi chính thức tạo cơ hội và sinh kế cho nhiều lao động, song vẫn chưa đáp ứng được mức sống cơ bản. Bởi việc làm tại khu vực này thường bất ổn định, thu nhập bấp bênh...

Thu nhập bình quân hàng tháng của lao động phi chính thức khoảng 4,4 triệu đồng/tháng (thấp hơn khu vực chính thức khoảng 30%). Đặc biệt 97,9% lao động khu vực phi chính thức không có bảo hiểm xã hội.

P.H.