Trong Công văn nêu rõ: “Tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ban hành kèm theo Công văn số 155/KTNN-TH ngày 8-2-2018, KTNN đã kiến nghị SABECO nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.495.452.387.436 đồng. 

Tại thời điểm kiểm toán, việc kiến nghị của KTNN đối với SABECO (doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước chiếm 89,59% vốn điều lệ) là phù hợp với các quy định của Nhà nước về trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước”. 

“Tuy nhiên, ngày 18-12-2017 (sau thời điểm kết thúc kiểm toán), Bộ Công Thương đã bán đấu giá 343 triệu cổ phiếu do Nhà nước sở hữu, tương đương 53,59% vốn điều lệ của SABECO cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Căn cứ ý kiến của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 4-12-2019, nay, KTNN điều chỉnh, bỏ kiến nghị “SABECO phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.495.452.387.436 đồng” tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn”. 

KTNN lý giải, KTNN đưa ra kiến nghị trước đó là “SABECO phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.495.452.387.436 đồng”, nguyên nhân do người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không tổ chức Đại hội cổ đông để phân phối và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Việc KTNN kiến nghị SABECO tại thời điểm là doanh nghiệp Nhà nước (trước khi tổ chức đấu giá để Công ty TNHH Vietnam Beverage mua 53,59% cổ phần của SABECO do Nhà nước sở hữu) phải nộp lợi nhuận chưa phân phối đến 31-12-2016 là chính xác và đúng quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, sau đó Nhà nước đã bán đấu giá 53,59% cổ phần của SABECO do Nhà nước sở hữu cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (Công ty con của ThaiBev). 

Vì vậy, sau khi Nhà nước bán 53,59% cổ phần của SABECO, để giải quyết dứt điểm kiến nghị của ThaiBev và SABECO liên quan đến việc nộp lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 của SABECO, sau khi nhận được ý kiến các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo, KTNN chính thức thông báo điều chỉnh, bỏ kiến nghị “SABECO phải nộp NSNN số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.495.452.387.436 đồng”. 

Cũng nội dung tương tự, Cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 tại Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO), KTNN đã kiến nghị nộp Ngân sách Nhà nước lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là 1.391.826.769.190 đồng, đến ngày 30-11-2019, HABECO cơ bản đã nộp đầy đủ.

Phạm Huyền