Kiểm toán Nhà nước nêu một số vấn đề. Thứ nhất, lợi nhuận chưa được Sabeco phân phối đến ngày 31-12-2016 là 2.930 tỷ đồng và chưa được chia cổ tức cho các cổ đông. 

Thứ hai, công ty mẹ phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đối với 10 khoản đầu tư dài hạn khi có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ với số tiền là 444,7 tỷ đồng, bằng 77,8% giá trị đầu tư, hầu hết lại là đầu tư trái ngành mà chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính, trước năm 2008, thời điểm cổ phần hóa. 

Thứ ba, Sabeco chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng. 

Về vấn đề này, Bộ Công Thương đang chỉ đạo Sabeco thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ rà soát, làm rõ các nội dung, báo cáo các cấp có thẩm quyền. 

Sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề nêu trên, Bộ Công Thương sẽ có thông cáo báo chí rõ ràng.

Phan Đức