Hiện nay đã có đủ cơ sở pháp lý khi triển khai nâng cấp, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử 24/7. 

Theo đó, khi DN có phát sinh nợ thuế thì sẽ nhờ Hải quan chuyển thông tin nộp thuế sang ngân hàng đã ủy quyền nộp thuế. Theo quy định nộp thuế điện tử 24/7 lập lệnh tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, DN cần: Tự lập lệnh trên Cổng điện tử hải quan, doanh nghiệp có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo từng lô hàng do người khai lập lệnh.

Để thay đổi phương thức nộp thuế điện tử 24/7, DN cần thực hiện 2 bước: Nhờ Hải quan chuyển thông tin nợ thuế của tờ khai ngay sau khi phát sinh nợ sang ngân hàng nơi DN đã ủy quyền trích nợ; DN có ủy quyền cho ngân hàng tự động trích nợ tài khoản theo hạn mức được sử dụng tại ngân hàng và thời gian nhất định.

Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có lượng tờ khai lớn, giá trị nộp thuế lớn, có đủ khả năng về tài chính.

Theo đó, DN phải có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị chuyển ngay số tiền phải thu sau khi DN khai báo tờ khai hải quan có phát sinh số tiền thuế phải nộp sang ngân hàng phối hợp thu, không trái với các quy định hiện hành. Việc xác thực nợ thuế phát sinh của từng doanh nghiệp: Căn cứ thông tin mã số thuế và chữ ký số của DN đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Vì vậy, khi DN đã ủy quyền cho ngân hàng thanh toán tiền thuế thì ngân hàng sẽ tự động thực hiện cắt tiền từ tài khoản ngay sau khi nhận được thông tin nợ thuế của doanh nghiệp do cơ quan Hải quan chuyển.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào các DN sản xuất có lượng tờ khai lớn, giá trị nộp thuế lớn, có đủ khả năng về tài chính, đã uỷ quyền cho ngân hàng tự động trích nợ và được ngân hàng cho phép thấu chi để nộp thuế trong định mức cho phép.

Điều kiện triển khai hình thức nộp thuế mới này yêu cầu DN có văn bản ủy quyền ngân hàng trích nợ tài khoản trên cơ sở thông báo của cơ quan Hải quan khi DN phát sinh nợ thuế. Đồng thời DN có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan chuyển thông tin nợ thuế sang ngân hàng DN đang ủy quyền trích nợ ngay sau khi DN phát sinh tiền nợ thuế, thu khác.

Một yêu cầu bắt buộc là DN phải sử dụng chữ ký số (DN có thể sử dụng chữ ký số đang khai báo tờ khai VNACCS). Tuy nhiên, thực tế DN khai báo thủ tục hải quan có thể qua đại lý hải quan. Vì vậy, nếu đại lý khai báo bằng chữ ký số của đại lý thì cần phải bổ sung chữ ký số của DN. 

Trường hợp DN yêu cầu sử dụng chữ ký số mới cho thanh toán tiền khác với chữ ký số khai báo VNACCS thì hệ thống thanh toán của hải quan cần đáp ứng việc cập nhật thêm chữ ký số của DN trước khi chuyển thông tin nợ thuế sang ngân hàng trích nợ tài khoản. 

Thời điểm hệ thống hải quan kiểm tra chữ ký là thời điểm kiểm tra khi kê khai tờ khai hải quan trên VNACCS. Trường hợp DN đăng ký bổ sung chữ ký số cho thanh toán thuế (dự kiến kiểm tra ngay sau khi hệ thống xuất thông báo thuế).

Phan Đức