Theo đó, Bộ Tài chính dẫn căn cứ tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về giảm trừ gia cảnh và cho biết, người nộp thuế tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc gồm: bản chụp chứng minh nhân dân; giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu); giấy khai sinh theo quy định tại Điểm g3, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

B.K