Ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương cho biết năm 2018, đơn vị đã thực hiện 87 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 580 đơn vị, doanh nghiệp, trong đó, thanh tra chuyên ngành 258 đơn vị, doanh nghiệp (đạt 103% kế hoạch), thanh tra liên ngành và kiểm tra độc lập 322 đơn vị (đạt 171% kế hoạch). 

Kết quả thanh tra số tiền nợ chậm đóng thu được hơn 137 tỷ đồng (đạt 87% trên tổng số nợ trước thanh tra). 

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị đóng bảo hiểm đối với lao động chưa tham gia hoặc tham gia thiếu thời gian, thiếu mức lương của 8.357 lao động với số tiền phải nộp hơn 15,5 tỷ đồng. 

BHXH tỉnh Bình Dương cũng đã hoàn tất hồ sơ chuyển 15 đơn vị, doanh nghiệp có tổng số nợ gần 41 tỷ đồng sang cơ quan Công an đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự…

Đ.Mừng