Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 với việc hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

8 tháng đầu năm 2017, PVN nộp ngân sách nhà nước 60,2 nghìn tỷ đồng

 Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 8 tháng đầu năm đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch. Trong đó: Sản lượng khai thác dầu đạt 10,49 triệu tấn, vượt 3,0% so với kế hoạch (khai thác dầu ở trong nước đạt 9,19 triệu tấn, vượt 3,1%; ở nước ngoài đạt 1,30 triệu tấn, vượt 1,5% kế hoạch). Sản lượng khai thác khí đạt 6,63 tỷ m3, bằng 96,0% kế hoạch. Sản xuất điện đạt 14,29 tỷ kWh, bằng 98,1% kế hoạch. Sản xuất đạt 1,18 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch.Sản xuất xăng dầu đạt 3,82 triệu tấn, vượt 19,8% kế hoạch. 

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn cũng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 8 tháng đạt 319,6 nghìn tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 73% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn 8 tháng đạt 15 nghìn tỷ đồng, vượt 14,0% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 8 tháng ước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 81% kế hoạch năm. Không chỉ vậy, tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn được kiểm soát chặt chẽ.

 Ngày 11-8-2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017- 2020 tại Công văn số 1182/TTg- ĐMDN. Hiện tại, Tập đoàn đang tập trung triển khai thực hiện. 

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

 PVN xác định quyết tâm, từ nay đến cuối năm 2017 sẽ tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 24/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; Tổ chức thực hiện giảm tỷ lệ nắm giữ và thoái vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2020 theo đúng danh mục, lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để đảm bảo hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra.....


An An