Theo đó, Quỹ Phát triển DNNVV và các ngân hàng nhận ủy thác triển khai chương trình “Hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo”, hạn mức chương trình là 100 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 24 tháng, mức cho vay tối đa là 10 tỷ đồng. 

Chương trình “Hỗ trợ DNNVV lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản”, hạn mức chương trình này là 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa 20 tỷ. 

Chương trình “Hỗ trợ DNNVV lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo”, hạn mức chương trình là 180 tỷ đồng, thời gian ân hạn trả gốc tối đa 18 tháng, mức cho vay tối đa là 25 tỷ đồng.

L.Hiệp