Đồng thời cũng giao cho UBND TP Quy Nhơn khẩn trương làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân (nếu có), trả lời cho Báo CAND điện tử, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 18-3-2017.                                                                                 

T.H