Theo đó, hiện Quảng Bình đang sử dụng 292 biên chế sự nghiệp tuyển dụng vào làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định Luật Cán bộ, công chức theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thi tuyển công chức ở Quảng Bình trong thời gian qua như: Quy định lệ phí chấm phúc khảo không đúng quy định; việc thông báo kết quả điểm thi để niêm yết không đúng thẩm quyền; còn có bài thi chấm, tổng hợp điểm chưa sát so với đáp án, thang điểm tuy không làm thay đổi kết quả tuyển dụng, có công chức khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu một trong các điều kiện, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước, trình độ ngoại ngữ, tin học.

Ba trường hợp được bổ nhiệm chỉ căn cứ vào thông báo của Ban Thường vụ thành ủy (hoặc huyện ủy) để Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng mà không thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước (sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành các quyết định thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ba trường hợp này).

Ngoài ra, một số trường hợp thời điểm bổ nhiệm lại chậm so với quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có bốn Phó Giám đốc là vượt quá số lượng quy định. Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Sông Lam-Chu Thanh Vân