Cụ thể, quỹ Trung ương thu được hơn 321,68 tỷ đồng, đạt 33,83% kế hoạch. Quỹ tại các tỉnh thu được hơn 174,3 tỷ đồng, đạt 47,34% kế hoạch.

Tổng diện tích rừng được xác định hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là trên 5,2 triệu ha. Trong đó diện tích đã khoán quản lý bảo vệ cho hộ gia đình, cộng đồng, thôn là 2,492 triệu ha.

Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần thúc đẩy người dân gắn bó, bảo vệ và phát triển rừng hơn trước. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, hiện nay, tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn của cả nước là 127.747 ha trong tổng số 3.556.294 ha rừng trồng, chiếm 3,7% diện tích rừng trồng cả nước.

Hải Châu