Cụ thể, Hà Giang 95 tỷ đồng; Bắc Kạn hơn 64 tỷ đồng; Phú Thọ 30 tỷ đồng; Lạng Sơn hơn 311 tỷ đồng; Thanh Hóa hơn 231 tỷ đồng; Nghệ An hơn 151 tỷ đồng; Quảng Trị 60 tỷ đồng; Gia Lai 110 tỷ đồng; Kon Tum 35 tỷ đồng. 

Số kinh phí còn lại (hơn 195 tỷ đồng) Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách Trung ương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo. 

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

TS