Trong năm 2019, Vĩnh Phúc tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp cho 976 lao động và đào tạo dưới 3 tháng cho 170 lao động, trong đó có nghề nông nghiệp với 570 lao động, nghề phi nông nghiệp 576 lao động, được phân bổ chi tiết cho từng huyện, thành phố đảm bảo chỉ tiêu dạy nghề cho người khuyết tật chiếm ít nhất 10% và lao động nữ chiếm ít nhất 40% chỉ tiêu. Mục tiêu sau đào tạo sẽ có từ 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Đối tượng học nghề bao gồm lao động nữ, người khuyết tật, lao động nông thôn trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 60 tuổi đối với nam, đến 55 tuổi đối với nữ) có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm.

Nguyễn Trọng Lịch