Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở NN&PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Long Mỹ, TP Vị Thanh triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế, khắc phục thiệt hại do xâm nhập mặn, tập trung quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống xâm nhập mặn bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng bị hạn, mặn. Giao Giám đốc Sở NN&PTNT, Sở Tài chính; thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ và TP Vị Thanh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký…

Đức Văn