Theo đề cương, Sở Nội vụ đề xuất thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh theo hướng tổ chức một cấp chính quyền ở cấp thành phố cùng hai cấp hành chính gồm quận, huyện, thành phố thuộcTP Hồ Chí Minh và cấp phường, xã, thị trấn.

Với mô hình này, Sở Nội vụ cũng đề xuất không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thành phố trực thuộcTP Hồ Chí Minh, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND. Ở cấp phường, xã, thị trấn cũng sẽ không tổ chức HĐND, chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Việc tổ chức thêm cấp thành phố tương đương với quận, huyện và trực thuộc TP Hồ Chí Minh được Sở Nội vụ đề xuất theo hướng tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc quận 2, quận 9 và Thủ Đức ở khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Đ.Thắng