Toàn ngành tập trung việc rà soát, hoàn thiện và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. Cho tới nay, số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 10,1 triệu sổ, đạt 72,34% so với số sổ BHXH phải trả; cấp thẻ BHYT là 79,9 triệu người, trong đó số người đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là gần 58 triệu người.

Chậm nhất đến năm 2020 sẽ thực hiện cấp đầy đủ sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và kết nối với cơ sở dữ liệu thẻ an sinh xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo hiểm.

PV