“Ngoài việc giám sát hoạt động thử vũ khí hạt nhân ở nước ngoài, Cơ quan Kiểm soát Đặc biệt trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga còn giám sát việc tuân thủ các điều ước quóc tế về hạn chế và cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân, đặc biệt đảm bảo sự tham gia của Nga trong cơ chế quốc quốc tế về phối hợp giám sát Hiệp ước Cấm thử nghiệm Vũ khí hạt nhân Toàn diện (CTBT) và phối hợp hành động với các cơ quan quyền lực liên bang cùng với Học viện Khoa học Nga để thực hiện CTBT," Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Một trong những nhiệm vụ được ưu tiên cao khác của Cơ quan Kiểm soát Đặc biệt là theo dõi tình hình địa chấn/phóng xạ trên toàn câu và bất kỳ sự cố hạt nhân ở Nga theo khả năng kỹ thuật của cơ sở giám sát. Cơ quan cũng tham gia công tác giám sát địa lý nước Nga.
Toại Khanh