Nội dung thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch của tỉnh liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới; tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trao thưởng tại Lễ phát động Tháng hành động bình đẳng giới góp phần thực hiện tốt tiêu chí thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng nông thôn, vùng biên giới, tôn giáo và các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường công tác dân vận ngay tại cơ sở; chú trọng xây dựng nhân tố mới, nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, gắn với thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn Tỉnh nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tự phòng, tự quản, tự hòa giải ngay tại cộng đồng dân cư.

Lực lượng Công an chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; các nghị quyết liên tịch, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tích cực tham gia quản lý, giáo dục đối tượng chấp hành hình phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá... tại cộng đồng dân cư.

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương; thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu thi đua thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn, gắn với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, lực lượng Bảo vệ Dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Đội Dân phòng và các tổ chức quần chúng nhằm phát huy vai trò nòng cốt tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Nguyễn Toàn