Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TƯ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận TƯ; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;  TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TƯ Hội Nông dân Việt Nam; TƯ Hội Người cao tuổi; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Giao ban.  

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Bộ Công an , Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã mang lại trong năm 2017 vừa qua. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TƯ Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp 09 về “ Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” của Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” TƯ và kết quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp số 38 giữa Ban Dân vận TƯ và Bộ Công an năm 2017, công tác trọng tâm năm 2018, cũng như ý kiến tham gia của lãnh đạo Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, cùng ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã khẳng định rõ vai trò, hiệu quả trong quan hệ phối hợp hiệp đồng, gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên các mặt công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa tội phạm.

Đồng thời khẳng định Công tác thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận và Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình hình mới” giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận và MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên  đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi đua khác của Đảng, Nhà nước, cũng như địa phương, qua đó đã vận động được nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng nhân rộng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, phù hợp với tình hình đặc điểm từng vùng, miền, lĩnh vực..

Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” TƯ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận Hội nghị. 

Phát huy kết quả, những bài học kinh nghiệm đã đạt được trong công tác phối hợp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, sau Hội nghị giao ban này, thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp là Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục phát huy tính chủ động, nắm tình hình để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an nhằm hướng dẫn đôn đốc thực hiện chương trình phối hợp, tăng cường tính chủ động trong công tác phối hợp với Ban Dân vận TƯ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và các đơn vị thành viên của MTTQ triển khai tổ chức, thực hiện có hiệu quả chương trình công tác phối hợp năm 2018, đưa nội dung công tác phối hợp tới tận cơ sở, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Trong đó, chú trong tới một số mặt công tác trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”; Đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ kiến thức nghiệp vụ pháp luật, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng nòng cốt ở cơ sở.  Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho phù hợp với tình hình hiện nay. 

Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia giữ gìn ANTT, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng thời, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TƯ và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời phát huy các mặt tích cực, khắc phục những thiếu sót tồn tại. 

Bên cạnh đó, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, rà soát bồi dưỡng các nhân tố mới trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Phạm Tâm