Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự Hội thảo. Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại biểu một số cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội.

45 tham luận của các nhà khoa học, các tướng lĩnh, sỹ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội gửi về hội thảo đã tập trung phân tích, luận giải và thống nhất khẳng định tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua Ái quốc cũng như vai trò của Thi đua Ái quốc nói chung, Thi đua Quyết thắng nói riêng trong lịch sử và hiện tại, nhất là trước tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Trung tướng Đỗ Căn phát biểu tại Hội thảo. 

Bên cạnh đó, một số tham luận tại Hội thảo còn góp phần làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua Ái quốc và chính Người là tấm gương mẫu mực trong thực hiện Thi đua Ái quốc mà các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ hôm nay..., cần tiếp tục học tập, làm theo.

Làm rõ Thi đua Quyết thắng là nét đặc sắc của Thi đua Ái quốc được thực hiện sáng tạo trong Quân đội, tổ chức ở tất cả các loại hình đơn vị, ngành, lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị; sự gắn kết giữa phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, các cuộc vận động. 

Đặc biệt, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những việc mới, việc khó, khâu đột phá, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Xuân Mai