Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 10 năm 2017 là: 66,983 USD/thùng xăng RON 92; 68,142 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 67,539 USD/thùng dầu hỏa; 333,205 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 áp dụng theo Công văn số 1024/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). 

Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng được giữ nguyên như hiện hành (300 đồng/lít trừ E5). Ngoài ra, Quỹ bình ổn giá xăng dầu được xả đối với xăng khoáng là 130 đồng/lít; Xăng E5: 110 đồng/lít; Dầu diesel: 180 đồng/lít; Dầu hỏa: 0 đồng/lít; Dầu mazut: 100 đồng/kg.

Giá bình quân giá xăng dầu thế giới 15 ngày vừa qua

Sau khi điều chỉnh, giá các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng RON 92: giảm 124 đồng/lít; Xăng E5: giảm 97 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 178 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 434 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 104 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92: không cao hơn 17.857 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 17.634 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.410 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 12.999 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.644 đồng/kg. Các mức điều chỉnh chính thức áp dụng từ 16 giờ 55 ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Lần điều hành này tiếp tục áp dụng thuế bình quân gia quyền của quý cũ - Căn cứ Công văn số 8977 ngày 5-7-2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.                           

Vũ Hân