Cụ thể, mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2019 của toàn ngành là trên 3%. Trong đó, tăng trưởng ngành Nông nghiệp là trên 2,36%, lâm nghiệp trên 5,8% và thuỷ sản là trên 4,65%.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2019 là trên 43 tỷ USD. Riêng ngành Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2019  đạt trên 10,5 tỷ USD.

Ngoài ra, ngành Thủy sản phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 4,69%, giá trị gia tăng trên 4,65%.

C.L.