Cụ thể, cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra C/O điện tử do Campuchia cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 30-6-2019, tổng số C/O Việt Nam nhận từ 5 nước (Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei) là: 85.701, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 151.303 (trong đó số C/O gửi sang Indonesia: 37.386; Malaysia: 37.750; Singapore: 12.851; Thailand: 63.277; Brunei: 39).

Trân Trân