Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Đại hội.

Trong giai đoạn 2010-2015, công tác thi đua của ngành Tuyên giáo đã có sự đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã hướng mạnh về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách của đất nước, của các địa phương, cơ quan, đơn vị; từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong khâu tổ chức và thực hiện.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác thi đua gắn với các chương trình, kế hoạch, chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng của ngành đảm bảo nguyên tắc kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Kết quả công tác khen thưởng đã động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua và nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến mới, phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4  khóa 11 về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, luận giải các vấn đề quan trọng đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

Việt Cường – B.B.