Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khẳng định, hội thảo được tổ chức nhằm giúp cán bộ Đoàn nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, nhắc nhở cán bộ Đoàn hôm nay và mai sau học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện những lời dạy trong Di chúc thiêng liêng của Người. 

Từ đó, khẳng định mạnh mẽ niềm tin của thanh niên Việt Nam hôm nay vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn; thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối truyền thống yêu nước, thắp sáng lý tưởng cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.
Hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều vấn để trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp uỷ, lãnh đạo các cấp trong CAND luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên CAND phát triển, trưởng thành. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh bày tỏ vui mừng về việc Ban Tổ chức lựa chọn Bộ Công an là đơn vị đăng cai phiên Hội thảo chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đây không chỉ là dịp để các cấp uỷ đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp nhận thức sâu sắc hơn vị trí, tầm quan trọng của lực lượng thanh niên, của công tác bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ mà còn là diễn đàn để mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao hiểu biết, ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội thảo, các tham luận của các chuyên gia, cán bộ Đoàn đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề quan trọng: những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; việc sửa đổi lề lối làm việc, rèn luyện tác phong cán bộ trẻ sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cán bộ trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi; học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; gắn với việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam hiện nay và các chương trình, hoạt động, đề án, kết luận đã được Trung ương Đoàn ban hành trong thời gian vừa qua.

Vũ Linh