Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để cụ thể hóa, sớm triển khai Chỉ thị, tạo những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương. 

Với phương châm hướng về cơ sở, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lấy việc nâng cao đạo đức, công vụ là khâu đột phá với mục đích cao nhất là nâng cao tinh thần cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Việc thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và triển khai tích cực bằng những công việc, phần việc cụ thể. 

Các tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại Hội nghị.

Triển khai Chỉ thị 05 được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những hạn chế nhất định. 

Năm 2019, năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai việc học tập Chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các nhiệm vụ lớn được đặt ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu những tham luận, thảo luận nhằm nêu bật những mặt được và chưa được; phân tích nguyên ngân và tìm ra giải pháp tiếp tục “làm theo” nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

PV