Theo đó, thời gian vừa qua có một số doanh nghiệp và hiệp hội có ý kiến phản hồi về tính pháp lý, qui trình ban hành nghị quyết, mức phí do HĐND thành phố ban hành tại nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND.

Ông Nguyễn Văn Tùng cho biết: Vấn đề cơ sở pháp lý để HĐND thành phố ban hành nghị quyết căn cứ các qui định tại khoản 1, điều 21 và 22 Luật phí và lệ phí qui định, đồng thời thực hiện chỉ đạo của phó Thủ Tướng Chính Phủ Vương Đình Huệ, ý kiến của Bộ tài chính. UBND thành phố đã giao sở tài chính chủ trì, nghiên cứu, xây dựng đề án thu phí, trình HĐND để ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, qui phạm pháp luật.

Xếp dỡ contenne tại cảng Hải Phòng.

Về vấn đề mức thu phí, UBND thành phố đã tham khảo mức thu tại các địa phương có cửa khẩu biên giới đất liền trong cả nước, sau đó đề xuất các mức thu đều thấp hơn, chỉ bằng 50% đến 62,5% so với cùng loại container.

Tuy nhiên Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thu phí khu vực cửa khẩu, cảng biển vì vậy chưa có cơ sở để so sánh với các địa phương có cảng biển khác.

Việc thu phí cảng biển tại Hải Phòng cũng phù hợp với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO  và nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chinh phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Ông Chủ tịch cũng khẳng định: UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan thu phí tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nộp phí, không để ảnh hưởng đến lưu thông hàng hoá XNK.

Văn Thịnh