Tới dự, có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (BTGTƯ); Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện nhiều bộ, ban, ngành vv…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Hội đồng PBLL VHNT Trung ương đã làm được.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương nhấn mạnh các kết quả mà Hội đồng LLPB VHNT Trung ương đã đạt được trong 5 năm qua: Đã chủ trì nghiên cứu đề án khoa học áp Nhà nước “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam – thực tiễn và định hướng phát triển” nhằm nghiên cứu, tổng kết toàn diện quá trình hình thành và phát triển thực tiễn lý luận văn nghệ ở Việt Nam, đặc biệt là từ đầu thế kỷ XX đến nay; đánh giá thành tựu, hạn chế và đề xuất những vấn đề đặt ra trong thực tiễn LLVHNT Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại; hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng luận cứ khoa học và định hướng phát triển LLVHNT ở Việt Nam…

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng thời gian qua, đồng thời, lưu ý một số vấn đề: Về cơ chế hoạt động, Hội đồng làm việc theo nguyên tắc quyết định theo đa số, đồng thời, cần bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm để tạo sự đồng thuận cao trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

GS.TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT Trung ương.

Cần tập hợp, đoàn kết, huy động đông đảo các cơ quan nghiên cứu, các nhà LLPB văn nghệ tham gia phát triển nền lý luận văn nghệ Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động phê bình VHNT, góp phần xây dựng, phát triển nền văn nghệ Việt Nam. Về phương thức hoạt động, Hội đồng là nơi tập hợp các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, nhất là đội ngũ các nhà LLPB văn nghệ, là địa chỉ tin cậy về văn hóa –văn nghệ, Hội đồng cần trân trọng tài năng, nhân cách và phát huy thế mạnh của từng thành viên trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Hội đồng cần phối hợp tốt hơn nữa với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương và địa phương; các viện nghiên cứu VHNT chuyên ngành…vừa đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hoạt động, các công trình tác phẩm LLPB VHNT.

Trong sinh hoạt khoa học, các thành viên Hội đồng bình đẳng, đề cao tinh thần trách nhiệm, trân trọng phong cách, tính cách, phẩm giá của mỗi thành viên, đồng thời, phong cách, tính cách của người này không làm tổn thương phong cách, tính cách và danh dự người khác; tạo mọi điều kiện cho sự sáng tạo của các văn nghệ sĩ các nhà phê bình văn nghệ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Biểu dương cái tốt, cái tử tế và phê phán cái sai, cái xấu, cái độc hại, nhưng vấn đề là làm sao cho có lý có tình, không đao to búa lớn, có sức cảm hóa thuyết phục bằng những luận cứ khoa học, sự thẩm định văn chương chính xác.

Tại kỳ họp tổng kết, các thành viên của Hội đồng: GS. Hà Minh Đức, nhà thơ Hữu Thỉnh, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, họa sĩ Trần Khánh Chương, NSND Lê Tiến Thọ, GS. Mai Quốc Liên, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đỗ Quý Doãn… đã đóng góp nhiều ý kiến cho việc phát triển nền VHNT nước nhà: Vì sao 40 năm qua không có các tác phẩm VHNT đỉnh cao? Văn nghệ sĩ hiện còn lúng túng về xu hướng sáng tác sao cho đúng và hay. Tự do sáng tác mới hội nhập cùng với thế giới.

Các thành viên Hội đồng LLPB VHNT Trung ương đóng góp ý kiến

Trách nhiệm của Hội đồng phải làm sao tư vấn, tham mưu cho Đảng để VHNT phát triển như thời chống Mỹ và để văn nghệ sĩ được tự do sáng tác nhưng không được vượt rào. Cái chính của việc xây dựng nền VHNT là tìm nét đẹp, nhân văn để tôn vinh, thay vì tìm để “đánh đập”, kể cả luận án của Nhã Thuyên cũng không cần thiết phải “đao to búa lớn”.  

Phát biểu kết thúc hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Hội đồng PBLL VHNT Trung ương đã làm được trong việc góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội đồng đã góp phần cụ thể hóa nhiều chính sách để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống; đã xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ,  LLPB VHNT, kế thừa Hội đồng khóa trước và đã làm được nhiều việc.

Chủ tịch nước mong muốn Hội đồng chú ý đi vào thực chất, đóng vai trò như mong muốn của Bộ chính trị là góp phần quan trọng để triển khai các nghị quyết của Đảng, nhằm xây dựng nền VHNT, xây dựng nhân cách con người mới. Bên cạnh thành tựu, cũng cần phải nhận rõ, nhìn thẳng vào những yếu kém và thừa nhận còn nhiều tồn tại trong xã hội. Muốn xây dựng một nền văn hóa trong thời hội nhập phải làm gì.

5 năm tới, Hội đồng cần tập trung vào vào một số lĩnh vực quan trọng để tạo sự chuyển động, khởi sắc trong xây dựng nền VHNT Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Hằng