Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; 475 đại biểu là những văn nghệ sỹ tiêu biểu, các cán bộ chủ chốt của 63 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thành phố và 10 Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sỹ trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Với phương châm “Đổi mới phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang hỗ trợ chiều sâu, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả sáng tạo”, Đại hội đã tiến hành thảo luận dân chủ, thông qua Báo cáo tổng kết công tác của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ hoạt động khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội xác định nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2016-2021 là: Xây dựng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích tối cao của dân tộc; không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phấn đấu để có thêm nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ nghệ thuật, có tác dụng xây dựng tâm hồn, đạo đức, nhân cách, lối sống; phê phán, đẩy lùi mọi cái xấu, cái ác, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới chân-thiện- mỹ, làm tròn sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN