Theo ông Nguyễn Bích Lâm- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc điều tra có phạm vi rộng, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, tôn giáo tín ngưỡng, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm nay cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi các cuộc tổng điều tra trước nhằm đảm bảo tính so sánh của số liệu.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tổng điều tra kinh tế thu thập số liệu về các tổ chức phi chính phủ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nhằm đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ của nước ta.

Trong cuộc tổng điều tra lần này, Tổng cục Thống kê sẽ sử dụng tối đa nguồn thông tin hồ sơ hành chính từ ngành Thuế, kho bạc nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông. Dự kiến, kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 12-2017.

Phan Đức